Διαβούλευση Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υποδομής ψηφιακής επιστημονικής έρευνας, και οργάνωσης, διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ψηφιακού υλικού»

Διαβούλευση Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υποδομής ψηφιακής επιστημονικής έρευνας, και οργάνωσης, διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ψηφιακού υλικού» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Υπηρεσία παροχής υποδομής ψηφιακής επιστημονικής έρευνας, και οργάνωσης, διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ψηφιακού υλικού» της Πράξης «Προηγμένες υπολογιστικές υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα»
Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού (Τμήμα Α) καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού και αποθηκευτικού εξοπλισμού (Τμήμα Β). Το σύνολο του εξοπλισμού που θα αποκτηθεί θα συνοδεύεται από υπηρεσίες εγγύησης, υποστήριξης και συντήρησης.
Ανακοίνωση (14/11/2014):
Η ημερομηνία λήψης σχολίων επί της διαβούλευσης παρατείνεται μέχρι τις 21/11/2014 και ώρα 17.00 μ.μ.
Τα σχόλια επί της διαβούλευσης πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 14/11/2014 και ώρα 17.00 μ.μ στη διεύθυνση:
ΕΔΕΤ Α.Ε.
Μεσογείων 56,
T.K. 11527,
Αθήνα
ή με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση rfp-cloud-yp8@lists.grnet.gr
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης είναι διαθέσιμα εδώ