Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ασφάλειας» σε τέσσερα (4) τμήματα

30Σεπ14

Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ασφάλειας»  σε τέσσερα (4) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου « Υπηρεσίες εξασφάλισης συνθηκών ασφάλειας και προστασίας από κακόβουλες επιθέσεις στο ΕΔΕΤ» της Πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα»

Προθεσμία υποβολής προσφορών:  18/11/2014 και ώρα 15.00 στη διεύθυνση:

ΕΔΕΤ Α.Ε., Λεωφ. Μεσογείων 56, T.K. 11527, Αθήνα