Σημαντικά τα Πορίσματα από το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο ETSI για τις Επιπτώσεις της Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στο Περιβάλλον

Η ανάγκη για στενότερη συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο των οργανισμών ανάπτυξης προτύπων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, με στόχο τον περιορισμό της ενεργειακής σπατάλης, ήταν ένα από τα βασικά σημεία που τονίστηκαν στο διήμερο “ETSI workshop on Environmental Impact Assessment & Energy Efficiency”, που πραγματοποιήθηκε στις 7 & 8 Οκτωβρίου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Τα συμπεράσματα του συνεδρίου αφορούν σε ενσύρματα δίκτυα, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και συσκευών, καθώς και στα ερευνητικά και ακαδημαϊκά δίκτυα, για τα οποία παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές για την εξασφάλιση ενεργειακής αποδοτικότητας.
Πιο συγκεκριμένα, τα πορίσματα του συνεδρίου είναι:

  • Η αναγνώριση της ανάγκης για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ του European Telecommunications Standards Institute (ETSI) και του παγκόσμιου Οργανισμού ανάπτυξης προτύπων ITU-T , για τον καθορισμό κοινής μεθοδολογίας προσδιορισμού της ενεργειακής απόδοσης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, και ανάλυσης του κύκλου ζωής προϊόντων, δικτύων και υπηρεσιών στον χώρο των ΤΠΕ. Με βάση τις υφιστάμενες μελέτες, προβλέπεται συνεχής αλλά περιορισμένη αύξηση των εκπομπών CO2e και της κατανάλωσης ενέργειας από τον τομέα των ΤΠΕ.
  • Για τα ενσύρματα δίκτυα και τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών, κρίθηκε απαραίτητος ο καθορισμός κοινών μετρικών αξιολόγησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και απλοποίησης της μεθοδολογίας εκτίμησης και υπολογισμού των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνικών, και δόθηκε μεγάλη έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των τελικών χρηστών στη διαδικασία εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της χρήσης ΤΠΕ. Η παρουσίαση δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων και της διασύνδεσής τους με ενέργειες προτυποποίησης τεχνικών μηχανισμών και μεθοδολογιών, έδωσε το έναυσμα για τη δημιουργία στενότερης συνεργασίας και καναλιών αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στα ερευνητικά έργα και στους οργανισμούς προτυποποίησης.
  • Όσον αφορά στα ερευνητικά και ακαδημαϊκά δίκτυα, κρίθηκε αναγκαίος ο καθορισμός μίας ενιαίας περιβαλλοντικής πολιτικής, η συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας σε διακριτά τμήματα των υποδομών, και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

«Η παρουσίαση μεθοδολογιών ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας και επίτευξης μέγιστης ενεργειακής απόδοσης στις συσκευές του διαδικτύου και των υποδομών πληροφορικής γενικότερα, αποτέλεσε βασικό στόχο του συνεδρίου. Το διήμερο αυτό υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχημένο, καθώς προς την κατεύθυνση αυτή δημιουργήθηκαν αξιόλογες συνεργασίες, όπως με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας που φιλοξένησε την εκδήλωση, που ενδυναμώνουν τις ήδη υπάρχουσες: η ομάδα ITU-T συνεδριάζει πλέον τακτικά, η ομάδα CEN / CENELEC δραστηριοποιείται ενεργά σε σχέση με τις κατευθύνσεις της ΕΕ για την οικολογική βιωσιμότητα, ενώ αντίστοιχες ενέργειες γίνονται και σε άλλα φόρα (π.χ. Broadband forum, 3GPP). Επιπλέον συνεργασίες υπάρχουν με ερευνητικά έργα, όπως για παράδειγμα με το έργο ECONET του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο», αναφέρει ο Marcello Pagnozzi, Τεχνικός Υπεύθυνος του ETSI.
Στο συνέδριο, που φιλοξενήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ Α.Ε., συμμετείχαν στελέχη εταιρειών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ερευνητές που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την προτυποποίηση πράσινων λύσεων πληροφορικής, καθώς και στελέχη φορέων που μελετούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν μέθοδοι αξιολόγησης για τον αντίκτυπο που έχει η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τον περιορισμό της ενεργειακής σπατάλης, που αποτελεί μείζονα στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι παρουσιάσεις του συνεδρίου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
https://www.etsi.org/EEWORKSHOP
Το συνέδριο διοργανώθηκε από το European Telecommunications Standards Institute – ETSI, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού έργου του 7ου Προγράμματος – Πλαίσιο ECONET, που διερευνά, αναπτύσσει και δοκιμάζει νέες τεχνολογίες για τις συσκευές του Μελλοντικού Διαδικτύου, με απώτερο στόχο τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

  • Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας: grnet.gr

Επικοινωνία:
Αναστάσιος Ζαφειρόπουλος, e-mail: tzafeir AT grnet.gr