Διαβούλευση Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Παραγωγή-εκτύπωση των ταυτοτήτων εθελοντών αιμοδοτών και παράδοσή τους στους δικαιούχους»

Διαβούλευση Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Παραγωγή-εκτύπωση των ταυτοτήτων εθελοντών αιμοδοτών και παράδοσή τους στους δικαιούχους» στο πλαίσιο του Υποέργου «Παραγωγή-εκτύπωση των ταυτοτήτων εθελοντών αιμοδοτών και παράδοσή τους στους δικαιούχους» της Πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών».
Τα σχόλια επί της διαβούλευσης πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 17/2/2014 και ώρα 17.00 μ.μ  στη διεύθυνση:
ΕΔΕΤ Α.Ε.
Μεσογείων 56,
T.K. 11527,
Αθήνα
ή με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση blooddonorid-rfp@lists.grnet.gr
Η Διαβούλευση πραγματοποιείται με την αίρεση της έγκρισης των τευχών προκήρυξης από τη διαχειριστική αρχή.