Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Επέκταση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών» της πράξης «Υποστήριξη της διαδικασίας εμπλουτισμού του ΕΜΔ και επέκταση της λειτουργικότητας του»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω έργου, προτίθεται να αναθέσει μετά από αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των υποψηφίων τις προαναφερόμενες στον ανώτερο πίνακα συμβάσεις μίσθωσης έργου ήτοι:

1. Τέσσερις (4) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάλυση και σχεδιασμό εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων και την υλοποίηση έργων πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023

2. Δεκατρείς (13) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάλυση και σχεδιασμό λύσεων πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023

3. Επτά (7) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάλυση και σχεδιασμό εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023

4. Οκτώ (8) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023

5. Έξι (6) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023

6. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τη διεξαγωγή δοκιμών και τον έλεγχο λειτουργίας λύσεων πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023

7. Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μαθημάτων για συστήματα πληροφορικής στο πλαίσιο του ως άνω έργου, μέγιστης διάρκειας έως 31/10/2023

όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία περιέχεται εδώ

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και οι πλήρεις φάκελοι βιογραφικών στοιχείων υποβάλλονται στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, e-mail: hr@admin.grnet.gr τηλ. 210-7474490, το αργότερο μέχρι την 4η Μαΐου 2023 και ώρα 15:00. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα από τα ως άνω αντικείμενα υπηρεσιών, με ποινή αποκλεισμού. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου που δεν μπορεί να είναι μετά τις 4 Μαΐου 2023 και ώρα 15:00. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.