Διοίκηση ΕΔΥΤΕ

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και την επίτευξη των σκοπών του ΕΔYΤE, πλην των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. Το ΔΣ διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης, εξασφαλίζει τις βασικές πηγές χρηματοδότησης του ΕΔYΤE, ενώ παράλληλα εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας του. Το ΔΣ είναι εννεαμελές και η θητεία του είναι τετραετής.

Πρόεδρος ΔΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς ή σε Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσεως. Προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας. Διευθύνει τις εργασίες της, παρακολουθεί τη λειτουργία της ενημερώνει το ΔΣ σχετικά και προϊσταται του προσωπικού της.

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, ή ελλείπει.

Πρόεδρος

Στέφανος Κόλλιας, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διευθύνων Σύμβουλος

Αριστείδης Σωτηρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας

Αναπληρωτής Πρόεδρος 

Αθανάσιος Κακαρούντας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μέλη 

Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Διευθυντής Εργαστηρίου “Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων”
Αικατερίνη Πραματάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
Κλειώ Σγουροπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Αντιπρύτανης Παν. Δυτ. Αττικής
Ζήνων Μούσμουλας, στέλεχος ΕΔΥΤΕ, Εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων ΕΔΥΤΕ

Γνωμοδοτική Επιτροπή

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή είναι το ανώτερο επιστημονικό όργανο της ΕΔΥΤΕ
Α.Ε., αρμόδιο για θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Αποτελείται από μέλη
της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας των πανεπιστημίων και
ερευνητικών κέντρων, με πολυετή εμπειρία και συμβολή στους τομείς
δραστηριοποίησης της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Συνεπικουρεί το Δ.Σ. στο έργο του και
εισηγείται για τα θέματα στρατηγικής της εταιρείας. Η Γνωμοδοτική
Επιτροπή χαίρει ανεξαρτησίας στη δράση και λειτουργία της και είναι
αρμόδια για την αξιολόγηση του έργου της ΕΔΥΤΕ A.E.

ΦΕΚ ορισμού Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

Πρόεδρος

Νεκτάριος Κοζύρης, Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων   Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών EMΠ

Αναπληρωτής Πρόεδρος 

Ευστάθιος Συκάς, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και   Μηχανικών Υπολογιστών EMΠ

Μέλη 

Σωτήρης Ιωαννίδης, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης
Άγγελος Μπίλας, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης
Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης
Νικόλαος Πλέρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ
Διονύσιος Πνευματικάτος, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών EMΠ
Κλειώ Σγουροπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Αντιπρύτανης Παν. Δυτ. Αττικής
Διομήδης Σπινέλλης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας ΟΠΑ
Αύγουστος Τσινάκος, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς
Πανεπιστημίου Ελλάδος