Διοίκηση ΕΔΥΤΕ

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και την επίτευξη των σκοπών του ΕΔYΤE, πλην των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. Το ΔΣ διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης, εξασφαλίζει τις βασικές πηγές χρηματοδότησης του ΕΔYΤE, ενώ παράλληλα εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας του. Το ΔΣ είναι εννεαμελές και η θητεία του είναι τετραετής.

Πρόεδρος ΔΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς ή σε Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσεως. Προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας. Διευθύνει τις εργασίες της, παρακολουθεί τη λειτουργία της ενημερώνει το ΔΣ σχετικά και προϊσταται του προσωπικού της.

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, ή ελλείπει.

Γνωμοδοτική Επιτροπή

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπικουρείται στο έργο του από εννεαμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή τετραετούς θητείας. Τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον δύο φορές το έτος και γνωμοδοτεί για το επιστημονικό έργο και τη στρατηγική της Εταιρείας, την πορεία των εργασιών της και αναπτύσσει δραστηριότητα για την προβολή της Εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πρόεδρος
Στέφανος Κόλλιας, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Διευθύνων Σύμβουλος
Αριστείδης Σωτηρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας
Αναπληρωτής Πρόεδρος 
Αθανάσιος Κακαρούντας, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μέλη 
Θεώνη Αλαμπάση, Δικηγόρος
Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης
Αικατερίνη Πραματάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ευαγγελία Αθανασάκη, στέλεχος ΕΔΥΤΕ, Εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων ΕΔΥΤΕ